İş Hukukuİş Hukukuna İlişkin Hizmet Alanlarımız
 
·        Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
·        Kıdem, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları davaları
·        Mobbing ve kötüniyetli fesih nedeniyle açılacak tazminat davaları
·        Hizmet tespiti davaları,
·        İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin davalar
·        İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
·        Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
·        İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
·        Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
·        Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
·        Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
·        Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri
·        Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
·        İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
·        Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve
fesih bildirimlerinin hazırlanması
·        İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
·        Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

Tümü